Wetenschappelijke ontwikkeling


Drie drukke, maar wel informatieve video's van CrashCourse

Filosofie


Video's van Footnotes2Plato

Vergeten denkers: Goethe en SteinerJacob Clay (1882-1955)Toen Clay in 1912 privaatdocent in Delft werd, kreeg hij de gelegenheid zijn natuurfilosofische opvattingen ook in academische kring uit te dragen. Hij opende zijn lessen met een rede over De drieledigheid der natuurkennis, waarin dezelfde thematiek als in zijn artikel uit 1907 aan de orde komt. Weer wil hij nut en noodzaak van de natuurfilosofie voor de natuurwetenschap aantonen.

 

Clay erkent dat niet iedere natuuronderzoeker overtuigd is van het belang van de filosofische doordenking van zijn werk. Nog steeds, zo betoogt hij, wordt een wiskundige of natuurkundige die zich met de filosofie van zijn vak bezighoudt, door velen als een slecht wiskundige of natuurkundige beschouwd(...) Clay hoopt in zijn voordracht zelfs te kunnen aantonen dat ‘wijsgeerige overlegging in de natuurkennis niet kan ontbreken (...), maar dat juist daardoor de ware beteekenis der natuurkennis voor ons duidelijk wordt, en dat zij tot het bevredigende natuurbegrip voert’.

 

Clay onderscheidt in de natuurkennis drie elementen: de waarneming, de voorstelling en het begrip. In het denken over de natuurwetenschap is tot zijn verdriet het accent nogal sterk op de waarneming en - zij het in mindere mate - op de voorstelling komen te liggen (...) ‘Wat Kant echter gezocht heeft, vinden wij bij Hegel bereikt. De ervaring en de voorstelling naast het begrip bij Kant, de voorstelling opgelost in en tot begrip bij Hegel.’ Het is Hegel die gewezen heeft op de diep ingrijpende werkzaamheid van de geest in de natuurwetenschap en aan wie het inzicht in het logische primaat van het zuivere begrip te danken is.

 

Dat inzicht, zo gaat Clay voort, is nog lang niet algemeen:

De experimenteele natuurkunde heeft zichzelf een plaats veroverd. De waarde der mathematische natuurkunde wordt overal hoog geschat en zij heeft aan elke universiteit haar recht bewezen en verkregen. De logische ontwikkeling der natuurbegrippen is ver achtergebleven en begint pas te ontkiemen. Ook zij behoort echter hare rechtmatige plaats in te nemen om 't evenwicht te herstellen.

Kennelijk vindt hij het noodzakelijk dat naast de experimentele en de theoretische natuurkunde ook de natuurfilosofie een leerstoel in de faculteit van de wiskunde en de natuurwetenschappen krijgt. Het natuurfilosofische onderwijs wilde hij breed opzetten, met aandacht voor de geschiedenis van de natuurwetenschap en zelfs voor ‘litteraire, in 't algemeen aesthetische, vorming’.

En dat alles aan de hand van het citaat van Hegel dat Clay als motto voor zijn oratie had gekozen: ‘Dies ist nun die Bestimmung und der Zweck der Naturphilosophie, dass der Geist sein eigenes Wesen, d.i. den Begriff in der Natur, sein Gegenbild in ihr finde’.

Aan het eind van zijn voordracht betuigt hij ook zijn dank aan zijn drie leermeesters op het vlak van respectievelijk de waarneming, de voorstelling en het begrip: Kamerlingh Onnes, ‘de man van de daad’, Lorentz, ‘de geniale ontwerper van verschillende nieuwe theorieën’, en Bolland, ‘de diepzinnige logicus’.
Bron: Klaas van Berkel (1998)
Wetenschap en wijsbegeerte in het werk van Jacob Clay (2).pdf

De stichting ionawiskunde is gevraagd voor de "Dag van de Arnhemse Geschiedenis"
op zaterdag 7 oktober 2023 van 13:15 - 13:45 uur een openbare lezing te houden
De voorlopige titel is: Lorentz, de Nederlandse Kepler

Lorentz en Kepler (2).pdf

Dag van de Arnhemse
geschiedenis


De Dag van de Arnhemse Geschiedenis (DAG) is sinds 2014 een vast onderdeel van de Maand van de Geschiedenis. Tijdens de DAG wordt het thema van de Maand van de Geschiedenis vertaald naar programmaonderdelen die het thema in een Arnhemse context plaatsen. De organisatie is in handen van een samenwerkingsverband van verenigingen en instellingen. Kern van dit samenwerkingsverband wordt gevormd door Rozet, Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur, Historische Kring Elden, Gilde stadswandelingen Arnhem, AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie afdeling Zuid Veluwe en Oost Gelderland, Biologische Tuinvereniging Elderveld en het Sint Petersgasthuis.


4 zondagworkshops in juni 2023 op Markt 17

Lorentz en Kepler (2).pdf

Geocentrisch model
van de planeetbanen bij Claudius Ptolomeus (200)


Cirkels stonden symbool voor het door Goddelijk-hemelse ONVERANDERLIJKE: het ABSOLUTE.

Sinds de vroege oudheid bestond de vraag, waar het centrum van de wereld ligt. Volgens het geocentrische model, in overeenstemming met de antropocentrische visie, bevindt de aarde zich in het centrum. De eerste 15 eeuwen van onze jaartelling is dit de
 dominante opvatting geweest.

De antieke Griekse wereld was echter ook de bron van een andere opvatting, namelijk de heliocentrische visie van Aristarchus van Samos, die wordt gezien als de eerste die een niet-aardcentrisch systeem veronderstelt. Maar eeuwen voor hem zijn kiemen van de heliocentrische theorie te vinden in de Orphische Hymnen en de leringen van Anaximander en de Pythagoreeërs.

Heliocentrisch model
van de planeetbanen bij Johannes Kepler (1600)


Ellipsen doorbreken het ONVERANDERLIJKE door relatieve, zongerichte VARIATIE. Dit is een voorbeeld van GENERALISATIE: de cirkel is een speciale ellips, het begrip ellips omvat MEER dan het begrip cirkel en heeft een RUIMER bereik.
Generalisatie is kenmerkend voor wetenschappelijke ontwikkeling.

De 2e wet van Kepler


De "perkenwet", die Kepler als eerste wet ontdekte, werd vaak om didactische redenen zijn "2e wet" genoemd:

De verbindingslijn (de voerstraal) van de Zon (F) en een planeet (P) veegt in perioden van gelijke tijdsduur door sectoren (perken) van gelijke oppervlakte.

In het geval (van de later ontdekte "1e wet") dat planeetbanen ellipsvorming zijn in plaats van cirkelvormig - zoals voorheen verondersteld werd - en de zon in een brandpunt van de ellips staat en niet in het centrum, betekent dit dat de planeet zijn hoogste snelheid bereikt dichtstbij de zon. Voor mercurius is dit 59 km/sec in het perihelium tegen 39 km/sec in het aphelium (apohelium).

Het sferisch-religieuze karakter van de 3 wetten van Kepler is met Newton's gravitatietheorie keurig weggepoetst en "verklaard" met een tot op heden mysterieus krachtveld van massa in de "ether" en later in het vacuum.

Drie video's over wetenschappelijke ontwikkeling


Zeven video's over de geschiedenis van de astronomieAstronoom van de pausbiografie-lorentz-mon.pdf

Lorentz


Drie korte video's over Hendrik Antoon Lorentz

Kepler: the man who dreamed the universe


Een tweedelige documentaire en een extra video van ParallaxNick over Kepler

Galileo: the man who blazed the path


Een driedelige documentaire van ParallaxNick over Galileo Galilei

Een conversatie met ChatGPT op 5 april 2023

Wat is projectieve meetkunde.pdf